Polityka prywatności

Polityka prywatności

Celem Polityki prywatności https://niecodziennikpary.pl/ jest określenie zasad korzystania z serwisu internetowego https://niecodziennikpary.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”), a także określenie sposobów ochrony prywatności danych osobowych użytkowników. Przetwarzania danych osobowych, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Administrator danych osobowych Właścicielem strony https://niecodziennikpary.pl/ i Administratorem danych osobowych jest Marta Mazurkiewicz (adres e-mail:.kontakt@niecodziennikpary.pl).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
● Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (imię i adres e-mail potrzebne do zamieszczenia komentarza)
● Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”). Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować Właściciela Serwisu o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. Podanie danych osobowych (imienia oraz adresu e-mail) jest również niezbędne do zamieszczenia komentarza. Każdorazowo podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości nawiązania z użytkownikiem kontaktu lub odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
Dobrowolnie udzielona zgoda: zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zakres zbieranych danych. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Cel przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych przez Serwis odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO w celu:
● możliwości opublikowania przez Pana/Panią komentarza w Serwisie,
● monitorowania Pana/Pani aktywności na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Administratora Danych Osobowych, w celu dostosowania wyświetlania zawartości do Pani/Pana potrzeb oraz udoskonalania usług przez nas świadczonych (usprawiedliwiony interes prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO) – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu,
● zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową https://niecodziennikpary.pl/
● określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności użytkownika przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu,
● realizacji uzasadnionych interesów Administratora Danych, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora Danych, archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego Administratora Danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
● analitycznym i statystycznym – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Serwisu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Serwisie.

Prawa dotyczące danych użytkowników W zakresie wynikającym z przepisów RODO użytkownikowi przysługuje:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o potwierdzenie, że przetwarza dane osobowe użytkowników, a także o realizację prawa dostępu do tych danych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo do usunięcia danych osobowych (jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się to wiązać z rozwiązaniem umowy),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
● osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
● przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
● administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
● osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora (dane kontaktowe wskazane powyżej). Prawo do wniesienia skargi W razie uznania, że przetwarzanie dotyczących użytkownika danych osobowych narusza przepisy RODO, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Okres przechowywania danych Dane osobowe użytkowników przechowywane są w zależności od podstawy i celu przetwarzania: do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Serwis jako administratora danych w określonym przypadku, do czasu cofnięcia przez użytkowników udzielonej zgody na przetwarzanie danych. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów. Zmiany w Polityce prywatności
Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie https://niecodziennikpary.pl/ Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik akceptuje Politykę prywatności. W przeciwnym razie, użytkownik powinien zaprzestać z korzystania ze strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z Administratorem Danych. Postanowienia końcowe Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies Podczas wizyty w Serwisie na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) automatycznie zapisywane są małe pliki tekstowe, które zawierają informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której przestaje być aktywny. Pliki cookie służą do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego Użytkownik otwiera stronę internetową. Nie wykorzystujemy plików cookie do ustalania tożsamości Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, ich aktywności i sposobie wykorzystania Serwisu. Serwis wykorzystuje pliki cookie w celu:
● zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w tym dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika (pliki cookie pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia, jak jego typ, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego łączy się użytkownik i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika, np. w preferowanym języku) – pliki cookies niezbędne,
● monitorowania ruchu w Serwisie, anonimowej analizy zachowania Użytkowników i tworzenia statystyk (np. oglądalności poszczególnych podstron, co pomaga nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz go ulepszać) – pliki cookies statystyczne. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
● realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
● dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
● zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
● prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
● personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.
● remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc..

Jak zarządzać plikami cookie?Kontakt poprzez portale społecznościowe
Kontakt z Serwisem możliwy jest także poprzez profile społecznościowe w Facebook (np. przez Facebook Messenger) i Instagram. Dane uzyskane w związku z zapytaniem skierowanym do Serwisu poprzez portale społecznościowe wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi. Niemniej portale społecznościowe gromadzą samodzielnie dane osobowe (w związku z tworzonymi w nich profilami użytkowników), dlatego Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności tych portali.